ЦК комп’ютерних дисциплін та математики

Головним завданням циклової комісії є удосконалення методичної підготовки викладачів до навчально-виховної роботи, вивчення і розповсюдження передового досвіду викладання, розвиток навичок, активної самостійної роботи викладачів з підвищення свого професійного рівня.

Робота циклової комісії планується на підставі нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Метою діяльності циклової комісії є розробка методологічної концепції, яка забезпечує поєднання фундаментальності науково-теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю у вирішенні конкретних завдань майбутньої трудової діяльності.

Очолює випускаючу циклову комісію комп’ютерних дисциплін та математики викладач вищої категорії – Матвійчук Тетяна Михайлівна.

Склад циклової комісії комп’ютерних дисциплін та математики:

 1.  Матвійчук Тетяна Михайлівна, викладач вищої категоріїї, голова циклової комісії комп’ютерних дисциплін та математики,закінчила Одеський політехнічний інститут, 1989 p., спеціальність «Автоматика та обчислювальна техніка, кваліфікація – інженер електронної техніки.

Викладає дисципліни: «Основи програмування та алгоритмічні мови», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Алгоритми та структури даних», «Конструювання програмного забезпечення».

Підвищення кваліфікації:

 • Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, інститут інноваційної та післядипломної освіти, курси підвищення кваліфікації, свідоцтво 12СПВ 133438, тема «Особистісно – орієнтоване навчання», 30.11.2015р.;
 • Одеський національний політехнічний університет, інститут комп’ютерних систем, кафедра системного програмного забезпечення, стажування, довідка №1-8/393, тема: «Інструментальні засоби об’єктно-орієнтованого програмування», 17.03.2016р.

 1. Жоха Валерій Миколайович, викладач вищої категоріїї, закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1994р., спеціальність «Математика», кваліфікація – викладач математики та інформатики.

Викладає дисципліни: «Дискретна математика», «Чисельні методи», «Бази даних», «Системи керування базами даних».

Підвищення кваліфікації:

 • Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності, стажування, довідка №1-7/1036, тема: «Реалізація інтегрованих підходів під час викладання дисциплін математичної підготовки», 12.2015р.,

 1. Кулик Валентина Іванівна,викладачвищої категорії, закінчила Одеський політехнічний інститут, 1982 p.,спеціальність «Електронні обчислювальні машини», кваліфікація – інженер системотехнік.

Викладає дисципліни: «Основи програмної інженерії», «Інструментальні засоби візуального програмування»

Підвищення кваліфікації:

 • Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, інститут інноваційної та післядипломної освіти, курси підвищення кваліфікації, свідоцтво 12СПВ 133436, тема «Технології розвиваючого навчання», 30.11.2015р.;
 • Одеський національний політехнічний університет, інститут комп’ютерних систем, кафедра системного програмного забезпечення, стажування, довідка №1-8/392, тема: «Сучасні CASE технології в програмній інженерії», 15.03.2016р.

 1. Каланжов Юрій Михайлович,викладач першої категорії, закінчив Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1999 р., спеціальність «Трудове навчання та основи інформатики»,кваліфікація – вчитель праці та основ інформатики.

Викладає дисципліни: «Операційні системи», «Організація комп’ютерних мереж», «Розробка застосувань клієнт-серверної архітектури», «WEB-технології»

Підвищення кваліфікації:

 • Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності, стажування, довідка №1-7/326, тема: «Використання альтеративних операційних систем в навчальному процесі », 03.2016р.;
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, свідоцтво ПК 01597997\01039-18, тема «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці», 07.12.2018р.

 1. Молокус Мирослав Іванович, викладач вищої категорії, завідувач відділенням програмування, закінчив Львівський політехнічний інститут ім. Ленінського комсомолу, 1985р., спеціальність «Автоматизація та комплексна механізація машинобудування», кваліфікація: інженер-електромеханік.

Викладає дисципліни: «Теорія інформації і кодування», «Архітектура комп’ютерів», «Людино-машинний інтерфейс», «Офісне програмне забезпечення».

Підвищення кваліфікації:

 • Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, інститут інноваційної та післядипломної освіти, курси підвищення кваліфікації, свідоцтво 12СПВ 133440, тема «Евристичні технології навчання», 30.11.2015р.;
 • Ізмаїльський державний гуманітарний університет, факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності, стажування,
 • довідка №1-7/1037, тема: «Організація самостійної роботи студентів при вивченні комп’ютерних дисциплін», 23.12.2015р.
У складі циклової комісії – 7 викладачів, в тому числі 5 штатних викладачів. Вищу категорію мають чотири викладачі. Середній стаж педагогічної роботи викладачів – 19 років. За сумісництвом в цикловій комісії працюють 2 викладачі.

Усі викладачі циклової комісії мають вищу освіту відповідної науково – педагогічної спеціальності. Підвищення кваліфікації та стажування за фахом пройшли 7 викладачів, що становить 100 %. З них 2 – у Одеському національному політехнічному університеті, 3 – в Одеському державному університеті ім. І.І.Мечнікова, 2 – в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті тощо.

З метою вдосконалення кваліфікації члени циклової комісії пройшли стажування з питань використання альтеративних операційних систем в навчальному процесі, сучасних CASE технологій в програмній інженерії, інструментальних засобів об’єктно-орієнтованого програмування, реалізації інтегрованих підходів під час викладання дисциплін математичної підготовки тощо.

Викладачі циклової комісії прагнуть досягти максимального розвитку активності студентів у процесі навчання, працюють над зміцненням матеріально – технічної бази спеціальності та створенням належного морально-психологічного клімату педагогічного та студентського колективу. Багато уваги приділяється навчально – методичній роботі. Викладачі спеціальності “Розробка програмного забезпечення” працюють над вдосконаленням методичного забезпечення навчального процесу державною мовою. Предметною комісією створено повний комплекс методичного забезпечення навчального процесу, проведення виробничої практики, організації самостійної роботи студентів, підготовки та захисту дипломних проектів. Керівництво самостійною роботою студентів передбачає поглиблення їх знань зі спеціальних дисциплін шляхом їх участі у навчально-дослідницькій роботі, результати якої відображаються у доповідях на диспутах, семінарах та наукових конференціях.

Позакласна робота викладачів комісії стосується проведення студентських наукових конференцій, консультацій, які допомагають студентам вдосконалити свої теоретичні та практичні знання з дисциплін спеціальності .

Силами викладачів відділення програмування була розроблена багаторівнева комп’ютерна мережа та проведена робота щодо підключення технікуму до мережі INTERNET.

З метою здійснення науково-дослідницької та науково-виробничої діяльності викладачами відділення спільно з студентами випускної групи були виконані замовлення місцевих організацій та підприємств.

Атестація викладачів планується і проводиться відповідно до “Типового положенням про атестацію педагогічних працівників” від 06.10.2010р. та наказів Міністерства освіти і науки України № 1473 від 20.12.2011р. та №1135 від 08.08.2013р. “Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”. За результатами останньої атестації неатестованих або умовно атестованих викладачів немає.