Про навчальний заклад

Ізмаїльський технікум економіки і права розпочав свою діяльність у 1997 році і протягом двадцяти років активно бере участь у формуванні фахівців для підприємств та організацій різної форми власності півдня Одещини.

Директор технікуму Сухова Людмила Олександрівна. Вищу освіту набула у Київському технологічному інституті легкої промисловості за спеціальністю “Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку”. Має багаторічний досвід керівної та педагогічної роботи.

Надання навчальним закладом освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636388), виданої 16.06.2015 року відповідно до рішень ДАК.

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації технікуму надано право провадження освітніх послуг, пов’язаних з одержанням повної загальної середньої освіти, на підставі ліцензії (серія AB №553013), виданої 01.11.2010р., та визнано атестованим за цим рівнем, довідка № 01.03/1541/23 від 13.10.2010р.

У вересні 1998 р. технікум увійшов до складу обласної ради директорів та методоб’єднань навчальних закладів області.

З листопада 2008 року Ізмаїльський технікум економіки і права є колективним членом Всеукраїнської громадської організації “Асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації”, яка гарантує захист його професійних інтересів та надає правову підтримку згідно із Статутом Асоціації та чинним законодавством.

При створенні Ізмаїльського технікуму економіки і права до роботи у ньому було залучено більшість викладачів і співробітників ліквідованого Ізмаїльського технікуму автоматизації виробництва з великим досвідом навчально-організаційної, педагогічної і методичної роботи.

Ізмаїльський технікум економіки і права здійснює свою діяльність відпо- відно до чинного законодавства України, вимог Закону України “Про освіту” та постанов Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані Міністерством юстиції України, та власного Статуту.

Ізмаїльський технікум економіки і права проводить підготовку молодших спеціалістів за денною та заочною формою навчання на базі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти за галузями знань та спеціальностями:

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Ліцензований обсяг
очна форма навчання (денна, вечірня) заочна форма навчання (дистанційна)
08 Право 081 Право 60 40
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 30 15
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 30 10
071 Облік і оподаткування 30 15
072 Фінанси, банківська справа та страхування 30 10
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 60 30

Ізмаїльський технікум економіки і права визнано атестованим за рівнем повної загальної середньої освіти (III ст.) та акредитованим з усіх спеціальностей навчального закладу.

В ІТЕП функціонує 3 відділення: програмування, правознавства, економіки; 4 циклові комісії, з них 3 випускаючі: з комп’ютерних дисциплін та математики, правових дисциплін, економічних дисциплін.

Ізмаїльський технікум економіки і права готує молодших спеціалістів згідно з державними стандартами, освітньо-професійними програмами та кваліфікаційними характеристиками спеціальностей з урахуванням норм і вимог до рівня теоретичної та практичної підготовки сучасних фахівців.

Ізмаїльський технікум економіки і права уклав договори з Київським національним торговельно-економічним університетом, Харківським національним університетом внутрішніх справ, Одеським національним університетом ім. І.І.Мечникова, Одеським національним морським університетом, Одеським національним економічним університетом, Одеським державним екологічним університетом, Ізмаїльським інститутом водного транспорту, згідно з якими випускники технікуму мають можливість продовжити навчання для здобуття освіти наступного рівня акредитації.

Студенти технікуму забезпечені необхідною нормативною, довідковою та науково-методичною літературою: підручниками та посібниками на 100%, навчально-методичними матеріалами, сучасними персональними електронно-обчислювальними машинами та прикладними програмами до них.

Матеріально-технічна база технікуму відповідає сучасним вимогам та дозволяє здійснювати на належному рівні теоретичне та практичне навчання, має тенденції до подальшого розвитку.

Стратегія розвитку вищого навчального закладу здійснюється в рамках моделі підготовки конкурентоздатного фахівця і передбачає створення педагогічних і навчально-дидактичних ресурсів з метою якісного забезпечення навчального процесу за всіма спеціальностями технікуму.

Напрями та зміст розвитку вищого навчального закладу:

 • запровадження відбору висококваліфікованих компетентних педагогічних працівників, здатних розробляти і впроваджувати новітні технології навчання і діагностики рівня знань;
 • здійснення підготовки кадрів вищої кваліфікації з кола власного викладацького корпусу для створення потужного педагогічного потенціалу вищого навчального закладу;
 • узагальнення теоретико-методичних основ, необхідних для створення і впровадження новітніх технологій навчання;
 • розробка та запровадження концепції наскрізної комп’ютеризації навчального процесу;
 • реалізація нових принципів, форм та методів організації навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання;
 • вдосконалення форм та методів самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • розробка, відпрацювання та запровадження психолого-педагогічних технологій навчання, виховання та формування різних видів культур майбутніх фахівців;
 • реструктуризація підрозділів (технічне переоснащення аудиторій, комп’ютеризація, зміцнення бібліотечного фонду, створення центру ділової іноземної мови, запровадження сучасної інфраструктури навчально-виховного комплексу ВНЗ);
 • забезпечення надійних зв’язків між всіма елементами навчального процесу та науково-дослідної роботи, підвищення рівня їх керованості, результативності навчально-методичного і науково-методичного забезпечення;
 • запровадження комплексних програм наскрізної практичної підготовки майбутніх фахівців згідно з вимогами ступеневої освіти;
 • створення надійних взаємозв’язків навчального закладу з вищими навчальними закладами ІІІ-VІ рівнів акредитації щодо реалізації ступеневої вищої освіти та підготовки майбутніх фахівців, конкурентоздатних в умовах сучасного ринку праці;
 • формування належного іміджу структурних підрозділів та вищого навчального закладу загалом.